top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van VISION2WATCH B.V. Te Rijswijk, hierna te noemen VISION2WATCH, voor overeenkomsten inzake verkoop, verhuur en facilitaire opdrachten op het vlak van Audiovisuele Technieken, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage.


DEFINITIES:
VISION2WATCH: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VISION2WATCH, statutair gevestigd te Rijswijk, en alle daaronder vallende vestigingen.


Opdrachtgever: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als opdrachtgever die partij welke vermeld wordt als geadresseerde op een prijsopgave, offerte en/of opdrachtbevestiging, diegene die als contractpartij genoemd wordt in een overeenkomst c.q. de partij waarmee VISION2WATCH een overeenkomst sluit.


Overeenkomst: de overeenkomst tussen VISION2WATCH en Opdrachtgever.


I. ALGEMEEN DEEL
Toepasselijkheid
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten (waaronder doch niet uitsluitend tot levering van zaken en het verrichten van diensten, onder andere bestaande uit verhuur en verkoop van apparatuur en ter beschikking stelling van personeel), en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen partijen de onderhavige voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Aanbiedingen
Alle aanbiedingen, prijsopgaven, offertes en andere uitingen van VISION2WATCH zijn vrijblijvend, tenzij hierin door VISION2WATCH uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. VISION2WATCH is gerechtigd, indien na het uitbrengen van een prijsopgave en/of offerte uiteindelijk geen overeenkomst tot stand komt, alle kosten die zij heeft moeten maken in het kader van voornoemde offerte en/of prijsopgave in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.

VISION2WATCH kan een offerte tot 10 werkdagen na ontvangst van de acceptatie herroepen. Voor onjuiste en/of onvolledige informatie van derden in bijvoorbeeld folders, productbeschrijvingen, handleidingen etc., die VISION2WATCH doorgeeft, wordt geen aansprakelijkheid uit welke hoofde ook aanvaard.

 

(Mondelinge) Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten binden VISION2WATCH slechts voor zover deze schriftelijk worden bevestigd door personen die VISION2WATCH rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen. Ten aanzien van de geschiktheid van haar producten voor de door de Opdrachtgever vooropgestelde doeleinden verstrekt VISION2WATCH geen garantie. Evenmin is zij ter zake aansprakelijk, tenzij voornoemde geschiktheid door VISION2WATCH vooraf uitdrukkelijk is bevestigd. Opdrachtgever is verplicht de geschiktheid van de zaken voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade welke mocht ontstaan bij
of ten gevolge van het gebruik van de goederen wordt uitgesloten.


Leverings-/uitvoeringstermijnen en verzuim
Leveringen geschieden volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Alle door VISION2WATCH genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten en kunnen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan VISION2WATCH bekend waren. VISION2WATCH spant zich naar behoren in er zorg voor te dragen dat de door haar te leveren zaken en diensten op het overeengekomen tijdstip worden geleverd.
 

De enkele overschrijding van een overeengekomen (leverings)termijn brengt VISION2WATCH niet in verzuim. VISION2WATCH accepteert bij overschrijding van de gestelde termijn alleen schriftelijke ingebrekestellingen waarbij aan VISION2WATCH een nadere, alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld. Indien een vooruitbetaling of een aanbetaling is overeengekomen, begint een termijn voor levering of uitvoering niet eerder te lopen dan nadat de betaling is ontvangen.

VISION2WATCH is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden aan derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te laten bijstaan.


Prijzen en betaling
Indien de Opdrachtgever akkoord gaat met de door VISION2WATCH opgestelde offerte is de Opdrachtgever verplicht te voldoen aan de vooraf gestelde aanbetaling. De aanbetaling voor Opdrachtgevers binnen Nederland staat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vast op 60% van het totale offerte bedrag inclusief de BTW; voor Opdrachtgevers buiten Nederland geldt een aanbetaling van 100% van het totale factuurbedrag. Ook indien betaling achteraf is overeengekomen, heeft VISION2WATCH het recht, indien zij ter zekerstelling van de betaling daartoe gronden aanwezig acht, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling is verkregen.


Betaling van de koop-, huur- c.q. facilitaire opdrachtprijs geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Ook indien betaling achteraf is overeengekomen, heeft VISION2WATCH het recht, indien zij ter zekerstelling van de betaling daartoe gronden aanwezig acht, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling is verkregen.

 

Bij niet-tijdige betaling is zonder ingebrekestelling vanaf het tijdstip, waarop de geldsom opeisbaar is, over het onbetaalde de wettelijke rente verschuldigd of, indien hoger, een rente van 1 % per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand telt. Tevens zullen de incassokosten op Opdrachtgever worden verhaald.

 

VISION2WATCH zal na ontvangst van de aanbetaling starten met project gerelateerde werkzaamheden. VISION2WATCH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of andere problemen die ontstaan uit het te laat betalen of verzuimen van de aanbetaling. VISION2WATCH behoudt zich het recht voor om oplever data te verplaatsen ten gevolge
van het te laat voldoen of volledig verzuimen van de aanbetaling.

 

Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de Opdrachtgever van VISION2WATCH een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de Opdrachtgever een aparte factuur waarvan de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.


Een stijging van de prijsbepalende kosten tussen het sluiten en de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst kan aan Opdrachtgever worden doorberekend. Betaling van de koop-, huur- c.q. facilitaire opdrachtprijs geschiedt op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat is overeengekomen.


Verrekening met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door VISION2WATCH is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.


Ontbinding van de overeenkomst
In geval Opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, aanvraag daartoe, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel bij overname daarvan door derden, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist.

VISION2WATCH is alsdan gerechtigd de tussen haar en Opdrachtgever bestaande Overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de Opdrachtgever onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden c.q. geleverde
goederen alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen de door VISION2WATCH gederfde winst. Deze bepaling geldt onverminderd het recht van VISION2WATCH om haar eigendomsvoorbehoud te effectueren.


Opdrachtgever machtigt VISION2WATCH onherroepelijk alle ruimten te betreden waarin zich enige aan haar in eigendom toebehorende goederen bevinden teneinde deze weer in haar bezit te stellen.
 

Reclames
Eventuele reclames met betrekking tot door VISION2WATCH geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen 10 werkdagen na respectievelijk levering van de goederen, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur middels een aangetekend schrijven bij VISION2WATCH te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever ter zake geen
rechten zal kunnen doen gelden.


Een tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar, indien dat tekortschieten het gevolg is van of verband houdt met een al dan niet voorzienbare, buiten de macht van een partij gelegen omstandigheid. Als hoedanig gelden in ieder geval oorlogstoestand, oproer, sabotage, natuurramp, slechte weersomstandigheden, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen, staking, bezetting, blokkade, boycot, tekortschieten toeleverancier en/of transporteur, maatregel van de overheid de buitenlandse daaronder begrepen
(bijvoorbeeld verbod van import, export, productie, levering).


(Buiten-) gerechtelijke kosten
De kosten, die voor VISION2WATCH aan het buiten en/of in rechte optreden wegens het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen jegens VISION2WATCH verbonden zijn, dienen in haar geheel door Opdrachtgever te worden vergoed.


Omvang van aansprakelijkheid voor schade
De aansprakelijkheid voor schade uit welke hoofde en van welke aard ook bedraagt per overeenkomst of samenstel van overeenkomsten, in de nakoming waarvan VISION2WATCH toerekenbaar tekortschiet in ieder geval niet meer dan €15.000,- in geval van verkoop, verhuur en facilitaire opdracht. Indien de beperking van aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt geoordeeld, geldt een beperking die alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen nog aanvaardbaar is.


Schade, die niet binnen 10 dagen na ontdekking aan VISION2WATCH is gemeld of 1 jaar na uitvoering van de betreffende overeenkomst wordt geleden, komt niet meer voor vergoeding in aanmerking.
 

Gebruik
Het is Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde voor een ander doel of op een andere plaats te gebruiken dan de overeengekomen bestemming en plaats, aan derden te verhuren dan wel om niet in gebruik af te staan anders dan in de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever, te kopiëren, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren of te vervreemden.


Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen voortvloeiend uit het contract over te dragen aan derden.


Opdrachtgever dient het geleverde op zorgvuldige wijze en volgens voorschriften van VISION2WATCH te gebruiken.


Intellectuele eigendomsrechten
VISION2WATCH behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde of verstrekte audiovisuele werken, modellen, tekeningen, schetsen, software, producten, ontwerpen, beeldmateriaal, en overige resultaten van de Overeenkomst waarop intellectuele eigendomsrechten (kunnen) rusten. Vooropgesteld dat Opdrachtgever al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het
niet-exclusieve recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk indien en conform hetgeen is bepaald in de Overeenkomst.

VISION2WATCH zal Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verlenen met betrekking tot eventuele software die al dan niet is geïncorporeerd in geleverde hardware voor de duur en voor de hardware waarin de software is geïncorporeerd dan wel geleverd. VISION2WATCH dan wel haar licentiegever(s) blijft eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten terzake de software. Opdrachtgever verkrijgt enkel een gebruiksrecht.


Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald, is Opdrachtgever niet gerechtigd de software te kopiëren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te wijzigen of door te ontwikkelen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever slechts gerechtigd tot eigen gebruik van software en is hij onbevoegd deze te vervreemden of onder welke titel dan ook aan derden af te staan of in gebruik te geven.

  1. BIJZONDER DEEL

 

In aanvulling op of, in geval van strijd, in afwijking van bovenstaande voorwaarden gelden nog de volgende voorwaarden in geval van:

 

A. VERKOOP

Levering, afname, keuring en herstel van tekortkomingen

 

VISION2WATCH is tot levering in gedeelten bevoegd. Opdrachtgever is gehouden door hem gekochte zaken af te nemen. De gekochte zaken dienen door Opdrachtgever nauwgezet te worden gekeurd bij of onverwijld na aflevering of, voor zover mede installatie door VISION2WATCH is overeengekomen, na mededeling van VISION2WATCH dat de installatiewerkzaamheden zijn voltooid. Op tekortkomingen, die met een nauwgezette keuring zijn ontdekt of zouden zijn ontdekt maar die niet binnen 10 kalenderdagen na de aflevering c.q. mededeling van de voltooiing van de installatiewerkzaamheden aan VISION2WATCH zijn gemeld, kan geen beroep meer worden gedaan. Tijdig gemelde, aan VISION2WATCH toerekenbare tekortkomingen zullen door VISION2WATCH kosteloos worden opgeheven door naar keuze van VISION2WATCH reparatie of vervanging. Een tekortkoming, waarvan binnen zes maanden na voormelde 10 dagentermijn blijkt en die bij de genoemde keuring niet ontdekt had kunnen worden, wordt kosteloos hersteld. VISION2WATCH kan verlangen, dat zaken voor reparatie aan haar worden opgezonden.

 

VISION2WATCH verstrekt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend dezelfde garantie als de fabrikant en slechts indien en voor zover de fabrikant vrijwillig bereid is aan VISION2WATCH te vergoeden hetgeen zij ingevolge de garantiebepalingen van de fabrikant claimt. VISION2WATCH heeft het recht een eventuele schadeclaim op de fabrikant aan haar Opdrachtgever over te dragen. Deze is alsdan gehouden aan zodanige overdracht zijn medewerking te verlenen.

 

Van een eventueel door VISION2WATCH afgegeven garantie is uitgesloten: gebreken of schade te wijten aan normale slijtage, oneigenlijk gebruik c.q. gebruik waarvoor de goederen niet geschikt zijn ofwel gebruik buiten de normale bedrijfsdoeleinden en omstandigheden van de Opdrachtgever, bedieningsfouten of ingrepen van derden, die zonder uitdrukkelijke toestemming van VISION2WATCH werden uitgevoerd. Voorts vervalt de garantie indien zonder medeweten van VISION2WATCH door derde(n) zaken zijn geleverd of reparaties zijn uitgevoerd in verband met een door VISION2WATCH gedane (hernieuwde) levering, alsmede met door VISION2WATCH verrichte herstel en/of verbeteringswerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

 

In geval van een aan VISION2WATCH toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is VISION2WATCH aansprakelijk voor herstel, vervanging van geleverde goederen c.q. prestaties dan wel voor vergoeding van de achtergebleven prestaties tot een maximum van het overeengekomen bedrag voor uitvoering van de Overeenkomst.

 

Overgang van risico en eigendom

 

Het risico voor gekochte zaken gaat bij aankomst op de plaats van aflevering of, indien aflevering door aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden wordt vertraagd of verhinderd, op het aanvankelijk overeengekomen tijdstip van aflevering blijvend op Opdrachtgever over. De eigendom van alle afgeleverde zaken blijft bij VISION2WATCH totdat Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit of in verband met alle op levering van zaken of verrichting van diensten betrekking hebbende overeenkomsten geheel heeft voldaan. Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever is VISION2WATCH bevoegd de zaken, die haar nog in eigendom toebehoren, eigenmachtig terug te nemen ongeacht waar zij zich bevinden.

 

B.VERHUUR EN TERBESCHIKKINGSTELLING

Algemeen

Verhuur van apparatuur en goederen (het “verhuurde”) wordt aangegaan per gespecificeerde huurperiode in hele dagen.

 

Leveringen en schade

 

De levering en retournering van het verhuurde geschiedt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Opdrachtgever zal het verhuurde bij ontvangst inspecteren en zich ervan vergewissen dat het verhuurde aan alle contractuele eisen voldoet. Klachten met betrekking tot het gehuurde die zien op een gebrek, verzuim of manco dat uit redelijke inspectie bij aflevering kan blijken, dienen schriftelijk en binnen 24 uur na aflevering bij VISION2WATCH te zijn ontvangen. Bij de inspectie vastgestelde, tijdig gemelde en aan VISION2WATCH toerekenbare gebreken zal VISION2WATCH kosteloos herstellen. Indien VISION2WATCH niet binnen deze termijn een klacht zoals hierboven beschreven heeft ontvangen, geldt dit als acceptatie van ontvangst in goede orde van het verhuurde. De Opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.

 

Indien de Opdrachtgever een overschrijding van de overeengekomen huurtermijn voorziet dient hij VISION2WATCH hiervan onverwijld in kennis te stellen.

 

De Opdrachtgever is gehouden alle beschadigingen en/of veranderingen aan het verhuurde onverwijld schriftelijk aan VISION2WATCH mede te delen. Het is Opdrachtgever te allen tijde verboden enige veranderingen en/of herstelwerkzaamheden aan het verhuurde uit te voeren.

 

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het verhuurde ontstaan ten tijde van gebruik of na afloop van de huurtermijn, indien deze schade veroorzaakt wordt door veranderingen of herstelwerkzaamheden aangebracht door Opdrachtgever of andere personen die door hem in de mogelijkheid gesteld zijn voornoemde veranderingen en/of herstelwerkzaamheden uit te voeren.

 

Bij verlies of diefstal van, of onherstelbare schade aan het verhuurde is Opdrachtgever gehouden de som van de aanschafkosten van vervangende apparatuur (op basis van nieuwe gelijkwaardige apparatuur) en de kosten van vervanging aan VISION2WATCH te voldoen. Indien het verhuurde niet-onherstelbaar is beschadigd zal Opdrachtgever de kosten voor herstel van de schade voldoen tegen de in de markt geldende tarieven.

 

VISION2WATCH is te allen tijde gerechtigd het verhuurde te inspecteren en te onderhouden. Opdrachtgever is verplicht VISION2WATCH daartoe in de gelegenheid te stellen door haar tijdens kantooruren toegang tot het verhuurde te verschaffen, of buiten kantooruren indien nader overeengekomen.

 

Na het einde van de huurovereenkomst dient Opdrachtgever het gehuurde op de overeengekomen retourdatum en – tijd in dezelfde staat ter beschikking van VISION2WATCH te stellen door afgifte aan het magazijn van VISION2WATCH dan wel in geval VISION2WATCH het transport verzorgt, dat het verhuurde in dezelfde staat op de door VISION2WATCH aangegeven ophaaldatum en -tijd aan VISION2WATCH wordt aangeboden. Voor iedere dag dat het gehuurde te laat ter beschikking van VISION2WATCH wordt gesteld wordt een boete verbeurd ten bedrage van 100% van de voor die zaken bij VISION2WATCH geldende daghuurprijs, tenzij anders overeengekomen of indien schriftelijk overeenstemming met VISION2WATCH is bereikt.

 

Vision2Watch is gerechtigd de branduren van de projector na gebruik te controleren en, indien nodig, eventuele discrepanties tussen afgesproken branduren en daadwerkelijke branduren te factureren.

 

Zorg voor en verzekering van het gehuurde

 

Opdrachtgever is gehouden alle zorg en voorzichtigheid ten aanzien van het gehuurde te betrachten en alle vanwege VISION2WATCH verstrekte voorschriften en aanwijzingen stipt na te leven. Voor zover het gehuurde tijdens de huur onderhoud behoeft, geschiedt dit door VISION2WATCH maar voor rekening van Opdrachtgever. Het aan derden in gebruik geven van het gehuurde is niet toegestaan. Verlies of beschadiging van of beslag op het gehuurde dienen terstond aan VISION2WATCH te worden gemeld.

 

Opdrachtgever draagt vanaf aankomst op de plaats van afgifte tot het moment van daadwerkelijke teruggave aan VISION2WATCH het risico van verlies (waaronder vernietiging en diefstal) en beschadiging van het gehuurde voor zover niet het gevolg van een aan VISION2WATCH toerekenbaar gebrek. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het gehuurde in ieder geval vanaf de aankomst op de plaats van afgifte tot het tijdstip van teruggave volledig verzekerd is 

 

tegen verlies en beschadiging ten gevolge van diefstal, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen en wateroverlast. Op eerste verzoek geeft Opdrachtgever aan VISION2WATCH inzage in de desbetreffende polis. Vorderingsrechten op de verzekeraar ter zake van het gehuurde worden op eerste verzoek van VISION2WATCH aan haar overgedragen. VISION2WATCH is onherroepelijk gemachtigd om de overdracht mede namens Opdrachtgever te bewerkstelligen.

 

Duur, (tussentijdse) beëindiging

De huurovereenkomst eindigt, indien voor een bepaalde termijn aangegaan, met het verstrijken van de termijn en, indien voor onbepaalde tijd aangegaan, na schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van twee kalenderweken. In geval dat VISION2WATCH gerede twijfels heeft over de blijvende nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen jegens VISION2WATCH en in het bijzonder wanneer Opdrachtgever besluit tot gehele of gedeeltelijke staking van zijn bedrijfsactiviteiten of surséance van betaling aanvraagt of wanneer verzocht wordt hem in staat van faillissement te verklaren, is VISION2WATCH bevoegd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de huurovereenkomst is VISION2WATCH bevoegd de huurovereenkomst door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij het tekortschieten in de betaling van de huurprijs dient aan de ontbinding een aanmaning tot betaling vooraf te gaan, tenzij er sprake is van een bij herhaling te laat betalen.

 

Annulering

Opdrachtgever kan tot uiterlijk 48 uren vóór de overeengekomen aanvangsdatum van de huur de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren. Bij annulering daarna blijft Opdrachtgever de overeengekomen huursom ten volle verschuldigd en dient hij de huursom van het geannuleerde deel ineens te voldoen.

bottom of page